Back

Ang bawat Pasko kumpletuhin mo with Alaska

Ito'ng sarap na laging binabalikan, hinding-hindi pagsasawaan