Back

Angat ang alaga ng pamilya with Alaska

Ito'ng sarap na laging binabalikan, hinding-hindi pagsasawaan